Bóng đèn bulb 12W kín nước lắp dây đui ngoài trời có hai loại ánh sáng trắng vàng

29.000