Đèn bàn nan tre đan tinh tế decor phòng trong khu du lịch Bến Xưa (Thành Lộc, quận 12)

385.000